ห้ามซื้อขายแลกเปลี่ยน สินค้าและบริการ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม

โดยให้ทำการซื้อขายแลกเปลี่ยน ในหมวดซื้อขายแลกเปลี่ยน เท่านั้น

ฝ่าฝืน แบนถาวร


http://www.boyzathailand.com/forum/showthread.php?5